Syarat Penggunaan Laman Web

Versi 1.0

Cat Hana | Laman web Protect What We Love yang terletak di https://hanapaint.com/ ialah karya berhak cipta milik Hana Paint. Ciri-ciri tertentu Tapak mungkin tertakluk kepada garis panduan, terma, atau peraturan tambahan, yang akan disiarkan di Tapak berkaitan dengan ciri tersebut.

Semua terma, garis panduan dan peraturan tambahan tersebut digabungkan dengan merujuk kepada Terma ini.

Terma Penggunaan ini menerangkan terma dan syarat yang mengikat secara sah yang mengawasi penggunaan Tapak oleh anda. DENGAN LOG LOGIN KE LAMAN INI, ANDA MEMATUHI TERMA INI dan anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa dan keupayaan untuk memasuki Terma ini. ANDA PERLU BERUMUR SEKURANG-KURANGNYA 18 TAHUN UNTUK MENGAKSES LAMAN INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SEMUA PERUNTUKAN TERMA INI, JANGAN LOG MASUK DAN/ATAU GUNAKAN LAMAN INI.

Terma ini memerlukan penggunaan timbang tara Seksyen 10.2 secara individu untuk menyelesaikan pertikaian dan juga mengehadkan remedi yang tersedia untuk anda sekiranya berlaku pertikaian.

Akses ke Tapak

Tertakluk kepada Terma ini. Syarikat memberi anda lesen yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, boleh dibatalkan, terhad untuk mengakses Laman ini semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial.

Sekatan Tertentu. Hak yang diluluskan kepada anda dalam Syarat ini tertakluk kepada sekatan berikut: (a) anda tidak boleh menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahkan, mengedar, menjadi hos, atau sebaliknya mengeksploitasi Tapak secara komersial; (b) anda tidak boleh mengubah, membuat karya terbitan, membuka, menyusun balik atau merekayasa balik mana-mana bahagian Laman ini; (c) anda tidak boleh mengakses Laman ini untuk membina laman web yang serupa atau berdaya saing; dan (d) kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini, tiada bahagian dari Laman ini boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dipaparkan, disiarkan atau dihantar dalam apa jua bentuk atau dengan sebarang cara melainkan dinyatakan sebaliknya, sebarang keluaran, kemas kini, atau lain-lain pada masa hadapan. tambahan kepada fungsi Tapak hendaklah tertakluk kepada Terma ini. Semua hak cipta dan notis proprietari lain di Laman ini mesti dikekalkan pada semua salinannya.

Syarikat berhak untuk menukar, menggantung, atau menghentikan Laman dengan atau tanpa notis kepada anda. Anda meluluskan bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang perubahan, gangguan, atau penamatan Tapak atau mana-mana bahagian.

Tiada Sokongan atau Penyelenggaraan. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan mempunyai kewajipan untuk memberikan anda sebarang sokongan berkaitan dengan Laman ini.

Tidak termasuk mana-mana Kandungan Pengguna yang mungkin anda berikan, anda sedar bahawa semua hak harta intelek, termasuk hak cipta, paten, tanda dagangan dan rahsia dagangan, dalam Tapak dan kandungannya dimiliki oleh Syarikat atau pembekal Syarikat. Ambil perhatian bahawa Terma dan akses kepada Tapak ini tidak memberi anda sebarang hak, hak milik atau kepentingan dalam atau kepada mana-mana hak harta intelek, kecuali untuk hak akses terhad yang dinyatakan dalam Bahagian 2.1. Syarikat dan pembekalnya menyimpan semua hak yang tidak diberikan dalam Terma ini.

Pautan & Iklan Pihak Ketiga; Pengguna Lain

Pautan & Iklan Pihak Ketiga. Tapak ini mungkin mengandungi pautan ke tapak web dan perkhidmatan pihak ketiga, dan/atau memaparkan iklan untuk pihak ketiga. Pautan & Iklan Pihak Ketiga tersebut bukan di bawah kawalan Syarikat dan Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang Pautan & Iklan Pihak Ketiga. Syarikat menyediakan akses kepada Pautan & Iklan Pihak Ketiga ini hanya sebagai kemudahan kepada anda, dan tidak menyemak, meluluskan, memantau, menyokong, menjamin atau membuat sebarang representasi berkenaan dengan Pautan & Iklan Pihak Ketiga. Anda menggunakan semua Pautan & Iklan Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri, dan harus menggunakan tahap berhati-hati dan budi bicara yang sesuai dalam berbuat demikian. Apabila anda mengklik mana-mana Pautan & Iklan Pihak Ketiga, terma dan dasar pihak ketiga yang berkenaan dikenakan, termasuk privasi dan amalan pengumpulan data pihak ketiga.

Pengguna Lain. Setiap pengguna Tapak bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua Kandungan Penggunanya sendiri. Kerana kami tidak mengawal Kandungan Pengguna, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang Kandungan Pengguna, sama ada yang disediakan oleh anda atau oleh orang lain. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang ditanggung akibat daripada sebarang interaksi tersebut. Jika terdapat pertikaian antara anda dan mana-mana pengguna Laman, kami tidak bertanggungjawab untuk terlibat.

Anda dengan ini melepaskan dan melepaskan Syarikat selama-lamanya dan pegawai, pekerja, ejen, pengganti, dan penerima serah hak kami daripada, dan dengan ini mengetepikan dan melepaskan, setiap pertikaian, tuntutan, kontroversi, tuntutan, hak, kewajipan, liabiliti, masa lalu dan masa hadapan. tindakan dan sebab tindakan dari setiap jenis dan sifat, yang telah timbul atau timbul secara langsung atau tidak langsung daripada, atau yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan, Tapak. Jika anda seorang pemastautin California, anda dengan ini mengetepikan kod sivil California seksyen 1542 berhubung dengan perkara di atas, yang menyatakan: “pelepasan umum tidak meliputi tuntutan yang tidak diketahui atau disyaki oleh pemiutang untuk memihak kepadanya di masa melaksanakan pembebasan, yang jika diketahui olehnya pasti mempengaruhi penyelesaiannya secara material dengan penghutang.”

Kuki dan Suar Web. Seperti laman web lain, Hana Paint | Lindungi Apa yang Kami Suka menggunakan ‘kuki’. Kuki ini digunakan untuk menyimpan maklumat termasuk keutamaan pelawat, dan halaman di tapak web yang diakses atau dilawati oleh pelawat. Maklumat ini digunakan untuk mengoptimumkan pengalaman pengguna dengan menyesuaikan kandungan halaman web kami berdasarkan jenis pelayar pelawat dan/atau maklumat lain.

Penafian

Tapak ini disediakan atas dasar “seadanya” dan “sebagaimana tersedia”, dan syarikat dan pembekal kami dengan jelas menafikan sebarang dan semua waranti dan syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata, tersirat atau berkanun, termasuk semua waranti atau syarat kebolehdagangan , kesesuaian untuk tujuan tertentu, tajuk, keseronokan yang tenang, ketepatan atau bukan pelanggaran. Kami dan pembekal kami tidak menjamin bahawa tapak tersebut akan memenuhi keperluan anda, akan tersedia tanpa gangguan, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat, atau akan tepat, boleh dipercayai, bebas daripada virus atau kod berbahaya lain, lengkap, sah. , atau selamat. Jika undang-undang yang berkenaan memerlukan sebarang waranti berkenaan dengan tapak, semua waranti tersebut dihadkan dalam tempoh kepada sembilan puluh (90) hari dari tarikh penggunaan pertama.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian waranti tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan ke atas tempoh jaminan tersirat, jadi pengehadan di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda.

Had Liabiliti

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, syarikat atau pembekal kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kehilangan keuntungan, kehilangan data, kos perolehan produk pengganti, atau sebarang tidak langsung, berbangkit, teladan, sampingan, ganti rugi khas atau punitif yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma ini atau penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak walaupun jika syarikat telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Akses kepada dan penggunaan tapak adalah atas budi bicara dan risiko anda sendiri, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan pada peranti atau sistem komputer anda, atau kehilangan data akibat daripadanya.

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, walau apa pun perkara yang bertentangan yang terkandung di sini, liabiliti kami kepada anda untuk sebarang kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini, akan pada setiap masa terhad kepada maksimum lima puluh dolar AS (us $50). Kewujudan lebih daripada satu tuntutan tidak akan memperbesar had ini. Anda bersetuju bahawa pembekal kami tidak akan mempunyai sebarang liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini.

Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan atau pengecualian liabiliti untuk ganti rugi sampingan atau berbangkit, jadi had atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Tempoh dan Penamatan. Tertakluk kepada Bahagian ini, Terma ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan Laman ini. Kami mungkin menggantung atau menamatkan hak anda untuk menggunakan Laman ini pada bila-bila masa atas sebarang sebab mengikut budi bicara kami, termasuk untuk sebarang penggunaan Laman ini yang melanggar Syarat ini. Selepas penamatan hak anda di bawah Terma ini, Akaun dan hak anda untuk mengakses dan menggunakan Laman ini akan ditamatkan serta-merta. Anda memahami bahawa sebarang penamatan Akaun anda mungkin melibatkan pemadaman Kandungan Pengguna anda yang dikaitkan dengan Akaun anda daripada pangkalan data langsung kami. Syarikat tidak akan mempunyai sebarang liabiliti kepada anda untuk sebarang penamatan hak anda di bawah Terma ini. Walaupun selepas hak anda di bawah Syarat ini ditamatkan, peruntukan Syarat berikut akan kekal berkuat kuasa: Bahagian 2 hingga 2.5, Bahagian 3 dan Bahagian 4 hingga 10.

Dasar Hak Cipta.

Syarikat menghormati harta intelek orang lain dan meminta pengguna Tapak kami melakukan perkara yang sama. Berkaitan dengan Tapak kami, kami telah menerima pakai dan melaksanakan dasar yang menghormati undang-undang hak cipta yang memperuntukkan penyingkiran sebarang bahan yang melanggar dan untuk penamatan pengguna Tapak dalam talian kami yang berulang kali melanggar hak harta intelek, termasuk hak cipta. Jika anda percaya bahawa salah seorang pengguna kami, melalui penggunaan Tapak kami, melanggar hak cipta secara menyalahi undang-undang dalam sesebuah karya, dan ingin bahan yang didakwa melanggar itu dialih keluar, maklumat berikut dalam bentuk pemberitahuan bertulis (berdasarkan hingga 17 USC § 512(c)) mesti diberikan kepada Ejen Hak Cipta kami yang ditetapkan:

  • tandatangan fizikal atau elektronik anda;
  • pengenalan karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar;
  • pengenalan bahan pada perkhidmatan kami yang anda dakwa melanggar dan anda meminta kami untuk mengalih keluar;
  • maklumat yang mencukupi untuk membenarkan kami mencari bahan tersebut;
  • alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda;
  • pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan bahan yang tidak menyenangkan itu tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau di bawah undang-undang; dan
  • pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa anda sama ada pemilik hak cipta yang didakwa telah dilanggar atau bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

Sila ambil perhatian bahawa, menurut 17 USC § 512(f), sebarang salah nyata fakta material dalam pemberitahuan bertulis secara automatik menyebabkan pihak yang mengadu liabiliti untuk sebarang kerosakan, kos dan yuran peguam yang ditanggung oleh kami berkaitan dengan pemberitahuan bertulis dan dakwaan pelanggaran hak cipta.

Umum

Terma ini tertakluk kepada semakan sekali-sekala, dan jika kami membuat sebarang perubahan besar, kami mungkin memberitahu anda dengan menghantar e-mel kepada anda ke alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami dan/atau dengan menyiarkan notis perubahan pada kami dengan jelas. Tapak. Anda bertanggungjawab untuk memberikan kami alamat e-mel terkini anda. Sekiranya alamat e-mel terakhir yang anda berikan kepada kami tidak sah, penghantaran kami bagi e-mel yang mengandungi notis sedemikian akan menjadi notis berkesan tentang perubahan yang diterangkan dalam notis itu. Sebarang perubahan kepada Terma ini akan berkuat kuasa paling awal dalam tempoh tiga puluh (30) hari kalendar selepas penghantaran notis e-mel kepada anda atau tiga puluh (30) hari kalendar selepas kami menyiarkan notis perubahan pada Tapak kami. Perubahan ini akan berkuat kuasa serta-merta untuk pengguna baharu Tapak kami. Penggunaan berterusan Tapak kami berikutan notis perubahan tersebut akan menunjukkan pengakuan anda terhadap perubahan tersebut dan persetujuan untuk terikat dengan terma dan syarat perubahan tersebut.
Penyelesaian Pertikaian. Sila baca Perjanjian Timbang Tara ini dengan teliti. Ia adalah sebahagian daripada kontrak anda dengan Syarikat dan menjejaskan hak anda. Ia mengandungi prosedur untuk TIMBANG TARA MENGIKAT MANDATORI DAN PENGECUALIAN TINDAKAN KELAS.

Kebolehgunaan Perjanjian Timbang Tara. Semua tuntutan dan pertikaian berkaitan dengan Terma atau penggunaan mana-mana produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat yang tidak boleh diselesaikan secara tidak rasmi atau dalam mahkamah tuntutan kecil hendaklah diselesaikan dengan timbang tara yang mengikat secara individu di bawah terma Perjanjian Timbang Tara ini. Melainkan dipersetujui sebaliknya, semua prosiding timbang tara hendaklah diadakan dalam bahasa Inggeris. Perjanjian Timbang Tara ini terpakai kepada anda dan Syarikat, dan kepada mana-mana anak syarikat, sekutu, ejen, pekerja, pendahulu dalam kepentingan, pengganti, dan serah hak, serta semua pengguna yang dibenarkan atau tidak dibenarkan atau penerima perkhidmatan atau barangan yang disediakan di bawah Terma.

Keperluan Notis dan Penyelesaian Pertikaian Tidak Rasmi. Sebelum mana-mana pihak boleh mendapatkan timbang tara, pihak itu mesti menghantar kepada pihak yang satu lagi Notis Pertikaian bertulis yang menerangkan sifat dan asas tuntutan atau pertikaian, dan pelepasan yang diminta. Notis kepada Syarikat hendaklah dihantar ke: 1 Sunview Road #07-36 Eco-tech@sunview Singapore 627 615 . Selepas Notis diterima, anda dan Syarikat mungkin cuba menyelesaikan tuntutan atau mempertikaikan secara tidak rasmi. Jika anda dan Syarikat tidak menyelesaikan tuntutan atau pertikaian dalam masa tiga puluh (30) hari selepas Notis diterima, mana-mana pihak boleh memulakan prosiding timbang tara. Amaun mana-mana tawaran penyelesaian yang dibuat oleh mana-mana pihak tidak boleh didedahkan kepada penimbang tara sehingga selepas penimbang tara menentukan amaun award yang mana mana-mana pihak berhak.

Peraturan Timbang Tara. Timbangtara hendaklah dimulakan melalui Persatuan Timbang Tara Amerika, penyedia penyelesaian pertikaian alternatif yang ditubuhkan yang menawarkan timbang tara seperti yang dinyatakan dalam bahagian ini. Jika AAA tidak tersedia untuk timbang tara, pihak-pihak hendaklah bersetuju untuk memilih Pembekal ADR alternatif. Peraturan Penyedia ADR hendaklah mengawal semua aspek timbang tara kecuali setakat peraturan tersebut bercanggah dengan Syarat. Peraturan Timbang Tara Pengguna AAA yang mengawal timbang tara tersedia dalam talian di adr.org atau dengan menghubungi AAA di 1-800-778-7879. Timbangtara hendaklah dijalankan oleh penimbang tara tunggal yang neutral. Sebarang tuntutan atau pertikaian di mana jumlah amaun award yang diminta adalah kurang daripada Sepuluh Ribu Dolar AS (AS $10,000.00) boleh diselesaikan melalui timbang tara bukan berasaskan penampilan yang mengikat, mengikut pilihan pihak yang meminta pelepasan. Untuk tuntutan atau pertikaian di mana jumlah amaun award yang diminta ialah Sepuluh Ribu Dolar AS (AS $10,000.00) atau lebih, hak untuk mendengar akan ditentukan oleh Peraturan Timbang Tara. Sebarang perbicaraan akan diadakan di lokasi dalam jarak 100 batu dari kediaman anda, melainkan anda tinggal di luar Amerika Syarikat, dan melainkan pihak-pihak bersetuju sebaliknya. Jika anda tinggal di luar AS, penimbang tara hendaklah memberi pihak-pihak notis yang munasabah tentang tarikh, masa dan tempat sebarang perbicaraan lisan. Sebarang penghakiman ke atas award yang diberikan oleh penimbang tara boleh dimasukkan dalam mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Jika penimbang tara memberikan anda award yang lebih besar daripada tawaran penyelesaian terakhir yang Syarikat buat kepada anda sebelum permulaan timbang tara, Syarikat akan membayar anda lebih besar daripada award atau $2,500.00. Setiap pihak hendaklah menanggung kos dan pengeluarannya sendiri yang timbul daripada timbang tara dan hendaklah membayar bahagian yang sama daripada yuran dan kos Penyedia ADR.

Peraturan Tambahan untuk Timbang Tara Berasaskan Bukan Penampilan. Jika timbang tara berdasarkan bukan penampilan dipilih, timbang tara hendaklah dijalankan melalui telefon, dalam talian dan/atau berdasarkan penghujahan bertulis semata-mata; cara khusus hendaklah dipilih oleh pihak yang memulakan timbang tara. Timbangtara tidak boleh melibatkan sebarang penampilan peribadi oleh pihak-pihak atau saksi melainkan dipersetujui sebaliknya oleh pihak-pihak.

Had Masa. Jika anda atau Syarikat meneruskan timbang tara, tindakan timbang tara mesti dimulakan dan/atau dituntut dalam statut pengehadan dan dalam mana-mana tarikh akhir yang dikenakan di bawah Peraturan AAA untuk tuntutan yang berkaitan.

Kuasa Penimbangtara. Jika timbang tara dimulakan, penimbang tara akan memutuskan hak dan liabiliti anda dan Syarikat, dan pertikaian itu tidak akan disatukan dengan mana-mana perkara lain atau digabungkan dengan mana-mana kes atau pihak lain. Penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan usul dispositif semua atau sebahagian daripada sebarang tuntutan. Penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan ganti rugi kewangan, dan untuk memberikan sebarang remedi atau pelepasan bukan kewangan yang tersedia kepada individu di bawah undang-undang yang terpakai, Peraturan AAA, dan Terma. Penimbangtara hendaklah mengeluarkan award bertulis dan pernyataan keputusan yang menerangkan penemuan penting dan kesimpulan yang berdasarkan award itu. Penimbang tara mempunyai kuasa yang sama untuk menganugerahkan relif atas dasar individu yang akan dimiliki oleh hakim di mahkamah undang-undang. Pemberian penimbang tara adalah muktamad dan mengikat anda dan Syarikat.

Pengecualian Perbicaraan Juri. PIHAK DENGAN INI MENGEPISKAN HAK PERLEMBAGAAN DAN BERKANUN MEREKA UNTUK KE MAHKAMAH DAN MEMBUAT PERBICARAAN DI HADAPAN HAKIM ATAU JURI, sebaliknya memilih bahawa semua tuntutan dan pertikaian hendaklah diselesaikan melalui timbang tara di bawah Perjanjian Timbang Tara ini. Prosedur timbang tara biasanya lebih terhad, lebih cekap dan lebih murah daripada peraturan yang terpakai di mahkamah dan tertakluk kepada semakan yang sangat terhad oleh mahkamah. Sekiranya sebarang litigasi timbul antara anda dan Syarikat di mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan dalam saman untuk mengosongkan atau menguatkuasakan award timbang tara atau sebaliknya, ANDA DAN SYARIKAT MENGEPISKAN SEMUA HAK KEPADA PERBICARAAN JURI, sebaliknya memilih pertikaian itu diselesaikan oleh seorang hakim.

Penepian Kelas atau Tindakan Disatukan. Semua tuntutan dan pertikaian dalam skop perjanjian timbang tara ini mesti ditimbangtara atau dibicarakan secara individu dan bukan berdasarkan kelas, dan tuntutan lebih daripada seorang pelanggan atau pengguna tidak boleh ditimbangtara atau dibicarakan secara bersama atau disatukan dengan mana-mana pelanggan lain. atau pengguna.

Kerahsiaan. Semua aspek prosiding timbang tara hendaklah dirahsiakan. Pihak-pihak bersetuju untuk mengekalkan kerahsiaan melainkan sebaliknya dikehendaki oleh undang-undang. Perenggan ini tidak boleh menghalang pihak daripada mengemukakan kepada mahkamah undang-undang apa-apa maklumat yang diperlukan untuk menguatkuasakan Perjanjian ini, untuk menguatkuasakan award timbang tara, atau untuk mendapatkan bantuan injunksi atau saksama.

Kebolehpisahan. Jika mana-mana bahagian atau bahagian Perjanjian Timbang Tara ini didapati di bawah undang-undang sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, maka bahagian atau bahagian tertentu tersebut tidak akan mempunyai kekuatan dan kesan dan akan diputuskan dan baki Perjanjian itu hendaklah terus berkuatkuasa dan berkesan.

Hak untuk Mengetepikan. Mana-mana atau semua hak dan batasan yang dinyatakan dalam Perjanjian Timbang Tara ini boleh diketepikan oleh pihak yang terhadapnya tuntutan itu ditegaskan. Penepian tersebut tidak boleh mengetepikan atau menjejaskan mana-mana bahagian lain Perjanjian Timbang Tara ini.

Kelangsungan Perjanjian. Perjanjian Timbang Tara ini akan bertahan selepas penamatan hubungan anda dengan Syarikat.

Mahkamah Tuntutan Kecil. Walau bagaimanapun perkara di atas, sama ada anda atau Syarikat boleh membawa tindakan individu di mahkamah tuntutan kecil.

Bantuan Kecemasan Saksama. Walau bagaimana pun perkara di atas, mana-mana pihak boleh mendapatkan bantuan saksama kecemasan di hadapan mahkamah negeri atau persekutuan untuk mengekalkan status quo sementara menunggu timbang tara. Permintaan untuk langkah sementara tidak boleh dianggap sebagai penepian mana-mana hak atau kewajipan lain di bawah Perjanjian Timbang Tara ini.

Tuntutan Tidak Tertakluk kepada Timbang Tara. Walau apa pun perkara di atas, tuntutan fitnah, pelanggaran Akta Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer, dan pelanggaran atau penyelewengan paten, hak cipta, tanda dagangan atau rahsia dagangan pihak lain tidak akan tertakluk kepada Perjanjian Timbang Tara ini.

Dalam mana-mana keadaan di mana Perjanjian Timbang Tara di atas membenarkan pihak-pihak untuk melakukan tindakan undang-undang di mahkamah, pihak-pihak dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah yang terletak di dalam Netherlands County, California, untuk tujuan tersebut.

Tapak ini mungkin tertakluk kepada undang-undang kawalan eksport AS dan mungkin tertakluk kepada peraturan eksport atau import di negara lain. Anda bersetuju untuk tidak mengeksport, mengeksport semula atau memindahkan, secara langsung atau tidak langsung, sebarang data teknikal AS yang diperoleh daripada Syarikat, atau mana-mana produk yang menggunakan data tersebut, yang melanggar undang-undang atau peraturan eksport Amerika Syarikat.

Syarikat terletak di alamat di Seksyen 10.8. Jika anda seorang pemastautin California, anda boleh melaporkan aduan kepada Unit Bantuan Aduan Bahagian Produk Pengguna Jabatan Hal Ehwal Pengguna California dengan menghubungi mereka secara bertulis di 400 R Street, Sacramento, CA 95814, atau melalui telefon di (800). ) 952-5210.

Komunikasi Elektronik. Komunikasi antara anda dan Syarikat menggunakan cara elektronik, sama ada anda menggunakan Laman ini atau menghantar e-mel kepada kami, atau sama ada Syarikat menyiarkan notis di Laman atau berkomunikasi dengan anda melalui e-mel. Untuk tujuan kontrak, anda (a) persetujuan untuk menerima komunikasi daripada Syarikat dalam bentuk elektronik; dan (b) bersetuju bahawa semua terma dan syarat, perjanjian, notis, pendedahan, dan komunikasi lain yang Syarikat berikan kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang kewajipan undang-undang yang akan dipenuhi oleh komunikasi tersebut jika ia ditulis dalam bentuk salinan cetak.

Keseluruhan Syarat. Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan kami mengenai penggunaan Tapak. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan tersebut. Tajuk bahagian dalam Syarat ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak. Perkataan “termasuk” bermaksud “termasuk tanpa had”. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain Terma ini tidak akan terjejas dan peruntukan tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap diubah suai supaya ia sah dan boleh dikuatkuasakan pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Hubungan anda dengan Syarikat adalah hubungan kontraktor bebas, dan tidak ada pihak yang menjadi ejen atau rakan kongsi yang lain. Terma ini, dan hak dan kewajipan anda di sini, tidak boleh diserahkan, disubkontrakkan, diwakilkan, atau sebaliknya dipindahkan oleh anda tanpa kebenaran bertulis Syarikat terlebih dahulu, dan sebarang percubaan penyerahan hak, subkontrak, perwakilan atau pemindahan yang melanggar perkara di atas adalah terbatal dan batal. Syarikat boleh menyerahkan Terma ini secara bebas. Terma dan syarat yang dinyatakan dalam Terma ini akan mengikat penerima serah hak.

Privasi Anda. Sila baca Dasar Privasi kami.

Maklumat Hak Cipta/Tanda Dagangan. Hak Cipta ©. Hak cipta terpelihara. Semua tanda dagangan, logo dan tanda perkhidmatan yang dipaparkan di Tapak adalah hak milik kami atau hak milik pihak ketiga yang lain. Anda tidak dibenarkan menggunakan Tanda ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu atau kebenaran pihak ketiga tersebut yang mungkin memiliki Tanda tersebut.

Maklumat perhubungan

Alamat: 1 Sunview Road #07-36 Eco-tech@sunview Singapura 627 615

E-mel: [email protected]

Terokai Produk Kami

Lawati kedai dalam talian kami

Galv yang sejuk

Mengecat Kakisan

Lihat lagi

Hanashield

Lukisan Luaran & Dalaman

Lihat lagi

Stabilis

Lukisan Logam

Lihat lagi

Hydura

Mengecat Lantai

Lihat lagi

Penanda jalan

Untuk jalan raya

Lihat lagi

Mudah Dihidupkan

Kit DIY

Lihat lagi

Daftarlah untuk buletin kami

Ikuti perkembangan terkini, tawaran eksklusif dan pelancaran produk baharu dengan melanggan surat berita kami. Dapatkan diskaun 5% di kedai dalam talian kami untuk pembelian anda!

    Hubungi Kami Berbelanjalah sekarang